modlitwa | Strona główna

 

 

Szabatowe Ognie ŚwiętościBaruch Ata Adonaj Elohenu melech haolam

Aszer kidszanu b'mitzvotaw vetziwanu

lehadlik ner szel szabat


 

Baruch Ata Adonaj Elohenu melech haolam

Borei morei haesz

 

 

Błogosławiony Bądź Królu, Stwórco Wszechświata, Który stworzyłeś światło i ogień, rozdzieliłeś światłość od ciemności, Dom Izraela od narodów, a dzień zwykły od dnia szabatu, uświęcając go swoją Obecnością

Tora, Bereszit, I Księga Mojżeszowa 1, 3-4:


I rzekł Haszem: niech się stanie światłość. I stała się światłość. I widział Haszem, że światłość była dobra. Oddzielił tedy Haszem światłość od ciemności.

Pisma chrystiańskie, II List Pawła do Koryntian 4, 6:


Bo Haszem, który rzekł: z ciemności niech światłość zaświeci, rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, szechiny JHVH, która jest na obliczu MesjaszaWyznanie Wiary Domu Izraela
Szema Israel! Adonaj Elocheinu Adonaj Echad. Weahawta et Adonaj elohejcha bekol nafszecha, bekol lewawcha, bekol meodecha. Wehaju hadwarim haelech aszer anochi mecaucha hajom al lewawecha. Weszinantam lebanejcha wedibarta bam besziwtecha bebejtecha ublejtecha baderech uwszachwecha uwkumecha. Ukszartem leot al jadecha wehaju letotafot bejn ejnecha. Uchtawtam al mezuzot bejtcha uwszarejcha.

Tora, Devarim, V Księga Mojżeszowa 6, 4-9


Słuchaj Izraelu! Adonaj jest Bogiem naszym Adonaj jedynie! Będziesz tedy miłował Haszem, Boga twego, z całego serca, z całej duszy i z całej siły. Niechaj słowa te, które Ja ci dziś nakazuję będą w Twoim sercu. Będziesz je wpajał w twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając.Przywiążesz je jako znak do swojej ręki i będą jako przepaska między twoimi oczyma. Wypiszesz je też na oddrzwiach twojego domu i na twoich bramach.

Pisma chrystiańskie, I List Jana 5, 2-4:


Po tym poznajemy, iż dzieci Boże miłujemy, jeżeli Boga miłujemy i przykazania Jego spełniamy. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat, a zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza.Modlitwa Jom HaszisziJom hasziszi. Vai-chulu haszomaim veho-eretz vechol tzvo-om.

Vai-cahl elohim bajom haszvi-i melachto aszer osoh,

va-jiszbos ba-jom haszvi-i mikol melachto aszer osoh.

Vai-voreh elohim es jom haszvi-i vai-kadejsz oso,

ki vo szovas mikol melachto aszer boro elohim la-asos.

Sovrej moronon verabanon verabosai.Boruch ata Adonaj, elohejnu melech ha-olam borej pri hagafen

Tora, Bereszit, I Księga Mojżeszowa 2, 1-4

Tak zostały ukończone niebo i ziemia oraz cały ich zastęp. I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił, i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił. I pobłogosławił Bóg dzień siódmy i uświęcił go bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swego, którego Bóg dokonał w stworzeniu. Takie były dzieje nieba i ziemi podczas ich stwarzania. Błogosławiony Bądź Królu i Stwórco Wszechświata, Który stworzyłeś owoc winorośli!


KOS KIDUSZ

KIELICH BŁOGOSŁAWIEŃSTWAModlitwa Weszamru
Weszamru bnej israel et haszabat ledoratam berit olam.

bejno ubejn benej israel ot hi leolam,

ki szeszet jamim asa adonaj et haszamajim weet haerec,

ubejom haszwiji szabat wejinafesz.

Al ken barach adonaj et jom haszawua wejikdeszejhu.

Baruch ata adonaj elohenu melech haolam mekadejsz haszabat!

Tora, Szemot, II Księga Mojżeszowa 31, 13


Powiedz synom izraelskim: zaiste przestrzegać będziecie szabatów moich gdyż to jest znakiem między mną, a wami po wszystkie pokolenia wasze, abyście wiedzieli, że Ja, JHVH, Który was uświęcam. Przestrzegajcie więc szabatu, gdyż jest dla was święty.

Błogosławiony Bądź Królu i Stwórco Wszechświata,

Który uświęcasz sobą szabat!Mosziachatem adej n'am-jhvh veawodi aszer bacharti l'meen tedaau vetaaminu

li vetavinu ki ani hu lifanei lo-notzer el veachri lo-jhvh.

Anochi anochi jhvh veain mibaladaj mosziach.

Nevim, Księga Izajasza 43, 10-11:


Wy jesteście moimi świadkami - mówi JHVH - i moimi sługami, których wybrałem, abyście poznali i wierzyli mi i zrozumieli, że to Ja jestem, że przede mną JHVH nie stworzono i po mnie się go nie stworzy. Ja jedynie Ja jestem JHVH, a oprócz mnie nie ma Mesjasza.

Pisma chyrystiańskie, Księga Objawienia Janowi 12, 17:


I zawrzał smok gniewem na niewiastę i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie.Modlitwa Avinu Szebaszamaim
Avinu szebaszamaim jitkadosz szm'cha tavo malchutecha jaaseh reoncha baeretz kaaszer naasah baszamaim. Ten-lanu hajom lechem h'kenu. Uslah-lanu et-aszmatenu kaaszer solhijim anahnu laaszer aszmu lanu. V'al-tvienu lidej masah ki im-hatzilenu min-haara. Amein.

Pisma chrystiańskie, Ewangelia według Mateusza 6, 9-13


Ojcze nasz któryś jest we wszechświecie, święte Imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako we wszechświecie tak i na ziemi, chleba powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie dopuść abyśmy poddani próbie, ulegli złu, ale nas zachowaj od niego. Albowiem Twoje jest Królestwo i chwała i moc na wieki wieków. Amein.Modlitwa La HemBaruch ata Adonaj elocheinu melech haolam hamotzi lachem min haarec


Błogosławiony Bądź Królu i Stwórco Wszechświata,

Który dobywasz chleb z ziemi

Pisma chrystiańskie, I List Pawła do Koryntian 11, 24-26A podziękowawszy, łamał i rzekł:

Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za
was wydane, to czyńcie na pamiątkę moją.

Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc:

Ten kielich to nowe Przymierze we krwi Mojej,

to czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę Moją.

Albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie,

Śmierć Pańską zwiastujecie,

Aż przyjdzie.Dzielenie Się ChlebemProśby Modlitewne

Spontaniczna Modlitwa
Błogosławieństwo JiwerechaJiverecha Adonaj veiszmerecha jair Adonaj panav eleicha

vejichnecha isa Adonaj panav eleicha veisem l'cha szalom

Tora, Bamidbar, IV Księga Mojżeszowa 6, 24-27


Niech was Bóg błogosławi i strzeże

Niech rozjaśnia nad wami swoje oblicze

Niechaj da wam pokój swojego szabatu

Ketvim, Psalm 72, 17-19

Niech Imię Jego trwa wiecznie

Niech Imię Jego kwitnie, póki świeci słońce

Niech ludzie błogosławią się nim wzajemnie

Niech sławią Go wszystkie narody

Błogosławiony niech będzie JHVH, Bóg Izraela

Który sam czyni cuda

I niech będzie chwalebne Imię Jego błogosławione na wieki

A cała ziemia niech będzie pełna chwały Jego.

Amen. Amen

Pisma chrystiańskie, List Judy 24-25


A Temu, który was może ustrzec od upadku i stawić nieskalanych z weselem przed obliczem swojej chwały, Jedynemu Bogu, Mesjaszowi naszemu przez osobę Jezusa, Pana, niech będzie chwała, uwielbienie, moc i władza przed wszystkimi wiekami i teraz, i po wszystkie wieki wieki. Amen.


Kadisz
Ose szalom bimromaw, hu jaase berachamaw szalom alejnu weal kol israel
weimru amen.


Niech zapanuje niebiański pokój na wysokościach,

oby zesłał pokój dla nas i dla całego Domu Izraela.SZABAT  SZALOM©Bracia Polscy
http://bracia.racjonalista.pl

początek strony | strona główna | odkrycie i opisanie | historia | galeria
wizyt:
14.09.2003 r.