Kazania | Strona główna

Królestwo Boże"Tak mówi YHWH: Niebo jest moim tronem, a ziemia podnóżkiem moich nóg. Jakiż to dom chcecie mi zbudować i jakież to jest moje miejsce, gdzie mógłbym spocząć? Przecież to wszystko moja ręka uczyniła tak, że to wszystko powstało" mówi YHWH. Lecz ja patrzę na tego, który jest pokorny i przygnębiony na duchu i który z drżeniem odnosi się do mojego słowa." (Nevim, Księga Izajasza 66: 2).

"Torujcie, torujcie, prostujcie drogę! Usuńcie zawadę z drogi mojego ludu. Tak mówi Ten, który jest Wysoki i  Wyniosły, który króluje wiecznie, a którego imię jest Kadosz (święty): króluję na wysokim i świętym miejscu, lecz jestem też z tym, który jest skruszony i pokorny duchem, aby ożywić ducha pokornych i pokrzepić serca skruszonych.

Bo nie na wieki wiodę spór i nie na zawsze się gniewam, w przeciwnym razie musiałby przede mną ustać duch i istnienia, które ja sam stworzyłem. Z powodu jego niegodziwej chciwości gniewałem się i smagałem go, ukryłem się za moim gniewem, lecz on, odstępca, poszedł drogą swojego serca.

Chociaż widziałem jego drogi, jednak uleczę go, poprowadzę go i znowu udzielę obfitej pociechy jemu i jego żałobnikom, stwarzając owoc na ich wargach w postaci słów: szalom (pokój)!

Szalom dalekiemu i bliskiemu" mówi YHWH, ja go uleczę. Lecz bezbożni są jak wzburzone morze, które nie może się uspokoić, a którego wody wyrzucają na wierzch muł i błoto. Nie mają pokoju bezbożnicy" mówi mój B-g" (Nevim, Księga Izajasza 57: 15-21)

"Lecz to jest post, w którym mam upodobanie: że się rozwiązuje bezprawne więzy, że się zrywa powrozy jarzma, wypuszcza na wolność uciśnionych i łamie wszelkie jarzmo, że podzielisz swój chleb z głodnym i biednych bezdomnych przyjmiesz do domu, gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go, a od swojego współbrata się nie odwrócisz.

Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza poranna i twoje uzdrowienie rychło nastąpi; twoja sprawiedliwość pójdzie przed tobą, a chwała YHWH będzie twoją tylną strażą.

Gdy potem będziesz wołał, YHWH cię wysłucha, a gdy będziesz krzyczał o pomoc, odpowie: Oto jestem! Gdy usuniesz spośród siebie jarzmo, szydercze pokazywanie palcem i bezecne mówienie, gdy głodnemu podasz swój chleb i zaspokoisz pragnienie strapionego, wtedy twoje światło wzejdzie w ciemności, a twój zmierzch będzie jak południe.

I YHWH będzie ciebie stale prowadził i nasyci twoją duszę nawet na pustkowiach, i sprawi, że twoje członki odzyskają swoją siłę, i będziesz jak ogród nawodniony i jak źródło, którego wody nie wysychają" (Nevim, Księga Izajasza 58: 6-11).


"Chaos - Kosmos - YHWH" Guido Muer, 2000


Królestwo Boże to bezsprzecznie jedna z najważniejszych koncepcji pism hebrajskich i chrystiańskich. W języku hebrajskim pojęcie to nie oznacza tworu statycznego, niezmiennego, ograniczonego do określonego terytorium. Królestwo Boże jest tworem dynamicznym, zmieniającym się w czasie i w przestrzeni.

Po pierwsze, Królestwo Boże jest synonimem Imienia Bożego. Po drugie, oznacza rzeczywistość, która nadciągnęła na Ziemię wraz z przyjściem Jezusa, Mesjasza i panuje wśród Jego uczniów, najpierw Żydów, a potem nie-Żydów, przestrzegających wskazówek i pouczeń Tory. Rzeczywistość ta ma rozszerzyć się na całą Ziemię wraz z nastaniem czasów mesjańskich i powszechną akceptacją prawa bożego.

Królestwo Boże to z jednej strony YHWH, który zarządza życiem wszystkich ludzi, czy są tego świadomi, czy też nie. Z drugiej zaś strony składa się ono z tych, którzy się dobrowolnie na takie boże rządy godzą. Królestwo to ujawnia się ludziom poprzez znaki i cuda, które pochodzą od źródła Życia, Niech Będzie Błogosławiony! Gdziekolwiek bowiem manifestuje się w działaniu Duch YHWH, tam jest też Jego Królestwo. Pogląd ten znajduje odzwierciedlenie w starohebrajskiej, szabatowej modlitwie: "Twoi synowie widzieli Królestwo Boże, gdy mocą swoją spowodowałeś rozstąpienie się wód Morza Czerwonego przed Mojżeszem." Ten sam potężny Duch, który niegdyś dokonywał cudów na drodze Izraela, podczas wyjścia z Egiptu, manifestował się w życiu i działalności Jezusa, Mesjasza: "jeżeli natomiast ja palcem bożym wypędzam demony, zaiste przyszło już do was Królestwo Boże" (Ewangelia według Łukasza 11: 20). Ten sam potężny Duch, który działał poprzez Jezusa, Mesjasza, manifestuje się także pośród nas, Jego uczniów, w naszym życiu ludzi wiary. Nie ma słów, którymi zdołalibyśmy opisać oczyszczenie, pokój i radość, które spadają na człowieka, gdy jego serca dotyka palec boży! Czujemy wówczas, że Królestwo Boże jest już pośród nas, że Szatan został pokonany, a B-g rządzi pośród nas poprzez swojego Ducha i poprzez swoje Prawo!

W greckim tłumaczeniu Ewangelii według Mateusza, napisanej pierwotnie w języku hebrajskim, pojawia się kolejny błąd. Fragment Kazania na Górze (Ewangelia według Mateusza 5, 6 i 7) przetłumaczono bowiem: "Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios". Takie brzmienie zdania gubi istotny sens wypowiedzi Jezusa. Tymczasem wynika z niej, że wraz z  Nim jako Mesjaszem, wśród jego uczniów i naśladowców, kierujących się bezkompromisowo, zarówno w relacjach pomiędzy sobą, jak i w relacjach ze światem (w którym nie obowiązuje boża hierarchia wartości) Torą YHWH, jeszcze za ich życia, już teraz, nastało Królestwo Boże (hebrajski czasownik karav).

Królestwo to nie ma zatem wymiaru niespełnionej obietnicy, która miałaby się wypełnić bezwarunkowo dla każdego człowieka, w odległej przyszłości, najpewniej dopiero po śmierci. Królestwo to już teraz istnieje na obszarze ludzkich serc poddanych Mesjaszowi oraz Torze YHWH. Królestwo to przemieszcza się wraz z nimi, dokądkolwiek pójdą, jeśli tylko kierują się w codziennym życiu tym prawem.

Kim są błogosławieni (hebrajskie asher), ubodzy w duchu, o których mowa w Kazaniu na Górze? To talmidim, żydowscy uczniowie Mesjasza, którzy wraz z Nim obrali drogę wyrzeczeń, cierpienia i zapierania się samego siebie (jakże to we współczesnym świecie, opanowanym przez niezliczone żądze, niepopularna droga!). Ubodzy w duchu to wreszcie wszyscy ludzie, Żydzi i nie-Żydzi, poddani działaniu ognia doświadczeń, opadający z sił i wołający do B-ga w desperacji o pomoc! Ubodzy w duchu to ci, którzy świadomie odrzucili blichtr i pychę bezbożnego świata i zdecydowali się na życie ciche i sprawiedliwe. To właśnie oni na nowo posiądą ziemię Izraela; krainę Izraela (hebrajskie eretz, greckie ge; porównaj na przykład psalm 37, 11 z Ewangelią według Mateusza 2, 20-21) a nie cały świat, co sugeruje przekład nowożytny, gdyż B-g uczynił swoje przymierze z narodem Izraela ważne na wieczność! W Domu Izraela nie mamy co do tego najmniejszych wątpliwości, a wydarzenia we współczesnym Izraelu są dla nas, chrystian, znakami czasu poprzedzającymi drugie przyjście Mesjasza!

Według obietnicy Jezusa, Jego uczniowie zasiądą na dwunastu tronach, by sądzić dwanaście pokoleń Izraela (Ewangelia według Mateusza 19: 28). Tyle tylko, że słowo sądzić wcale nie oznacza tutaj oceniania i klasyfikowania innych ludzi. Określenie sądzić jest używane w języku hebrajskim nie tylko w znaczeniu zniszczyć, ale także w znaczeniu zbawić lub wyzwolić porównaj na przykład Nevim, Księga Izajasza 42: 1-9 i Ewangelia według Mateusza 12:18-21 oraz Nevim, Księga Izajasza 59: 9, 11, 14 i Psalm 89: 15). Mówiąc o sądzeniu dwunastu pokoleń Izraela, Jezus odnosi się do Psalmu 122, w którym miasto zbawienia, Jeruszalaim, jest miejscem, do którego zmierzają plemiona Izraela, i w którym ustawione są trony sądu i zbawienia. Uczniowie Jezusa, sądząc dwanaście plemion Izraela wskazują im w ten sposób drogę do pokoju z B-giem i do zbawienia!

W pierwszym liście Pawła do Tymoteusza znajdujemy następującą wypowiedź (I Tym. 6, 16): ,,Jedyny, który ma nieśmiertelność, który mieszka w światłości niedostępnej, którego nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może, Jemu niech będzie cześć i moc wieczna." Tora, Szemot, II Ks. Mojżeszowa 33, 19-23 sprawozdaje zaś: ,,I odpowiedział YHWH: Sprawię, że całe dostojeństwo moje przejdzie przed tobą, i ogłoszę imię "YHWH" przed tobą, i zmiłuję się, nad kim się zmiłuję,... Nadto powiedział: Nie możesz oglądać oblicza mojego, gdyż nie może mnie człowiek oglądać i pozostać przy życiu..." Zarówno według przekazu Mojżesza, jak i według nauczania apostolskiego żaden człowiek nie może oglądać B-ga YHWH Eloheinu twarzą w twarz i pozostać przy życiu. Kogo zatem oglądać będą ludzie czystego serca według obietnicy Jezusa? Hebrajski tekst Kazania na Górze mówi, że ludzie czystego serca będą oglądać Elohim. Elohim to druga cześć pełnego Imienia bożego YHWH Eloheinu. YHWH oznacza tutaj B-ga Miłosiernego, ktorego odbiciem jest Mesjasz Miłosierny, Jezus. Elohim, którego oglądać będą ludzie czystego serca, to Mesjasz Sprawiedliwy, który jest odbiciem istoty niewidzialnego B-ga Sprawiedliwego - Ten, który ma przyjść w Imieniu Pańskim po raz drugi przy końcu czasów, aby utrwalić na Ziemi prawo boże (Nevim, Ks. Izajasza 42, 1-8). Wypowiedź Jezusa jest zatem zgodna z mesjaniczną tradycją żydowską, według której Mesjasz miał pojawić się na Ziemi dwukrotnie; po raz pierwszy jako Mesjasz Miłosierny, po raz drugi zaś jako Mesjasz Sprawiedliwy.

Teraz już możemy na nowo, z właściwym zrozumieniem, odczytać większy fragment Kazania na Górze. Od zawsze, od niepamiętnych czasów było ono wraz z cytowanymi fragmentami Zwoju proroka Izajasza najważniejszym drogowskazem dla wszystkich żydowskich chrystian, a także dla nas, braci polskich. Kazanie na Górze sprawia, że chrystianizm ma dla nas wymiar praktyczny. Jest rodzajem nauki moralnej, a nie systemem filozoficznym opartym na dogmatach, przy pomocy których pewni ludzie wartościują innych ludzi. W Królestwie Bożym na pewno nie ma bowiem miejsca na zabiegi o pozycję, pieniądze i wpływy polityczne, na stawianie sobie pomników za życia, na pychę, na hipokryzję. W Królestwie tym, według Jego Tory, panuje zawsze sprawiedliwość, wolność, prawda i  radość w Duchu YHWH! A egzamin z praktycznej znajomości Kazania na Górze zdaje się codziennie. Tak też wierzymy, nauczamy i praktykujemy, my oraz zbory boże...

krolestwo
Błogosławieństwa - Fragment Kazania na Górze (Ewangelia wg Mateusza 5: 3,1) w wersji podanej w średniowiecznym traktacie rabina Szem ToVa pod tytułem "Even Bochan", zawierającego oryginalny hebrajski tekst tej Ewangelii

"Błogosławieni skruszeni w duchu,albowiem z takich składa się Królestwo Boże.

Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.

Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą krainę Izraela.

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Mesjasza Sprawiedliwego ogladać będą.

Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami bożymi będą nazwani.

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem z takich składa się Królestwo Boże.

Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie!

Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie; tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.

Wy jesteście solą Ziemi; jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na nic więcej się już nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana.

Wy jesteście światłością świata; nie może się ukryć miasto położone na górze.

Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku, i świeci wszystkim, którzy są w domu.

Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie"

Jezus, Mesjasz,
Fragment Kazania na Górze,

Ewangelia według Mateusza 5, 3-16


©Bracia Polscy
http://bracia.racjonalista.pl

początek strony | strona główna | odkrycie i opisanie | historia | galeria
wizyt:
18.11.2002 r.