kalendarz | strona główna

Rosz Ha-Szana - Nowy Rok 5764El Mole Rachmim, B.W. Linke

 

Avinu Malkeinu

Katveinu Besefer

Goela veJeszua

Ojcze Nasz, Królu Nasz,

Zapisz nas do Księgi

Odkupienia i Wybawienia


Ojcze Nasz, Królu Nasz,

Przebacz i odpuść nam wszystkie nasze winy

Otwórz bramy niebios dla modłów naszych


Modlący się Żydzi, M. Gottlieb


Tak mówi JHVH, Wszechmocny Pan: Ja działam nie ze względu na was, Domu Izraela, ale ze względu na Moje Święte Imię, które znieważyliście wśród ludów, do których przybyliście. Dlatego uświęcę wielkie Moje Imię, znieważone wśród narodów, bo znieważyliście je wśród nich; i poznają ludy, że Ja jestem JHVH, gdy na ich oczach okażę się święty wśród was. I zabiorę was spośród narodów i zgromadzę was ze wszystkich ziem; i sprowadzę do waszej ziemi. I dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnętrza i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je. I będziecie mieszkać w ziemi, którą dałem waszym ojcom; i będziecie moim ludem, a Ja będę waszym Bogiem.

Nevim, Księga Ezechiela 36, 22-28I widziałem w prawej dłoni Tego, Który siedział na tronie, Księgę zapisaną wewnątrz i zewnątrz, zapieczętowaną siedmioma pieczęciami. Widziałem też anioła, który wołał głosem donośnym: Któż jest godny otworzyć Księgę i zerwać jej pieczęcie? I nikt na niebie ani na ziemi, ani pod ziemią nie mógł otworzyć Księgi ani do niej wejrzeć. A jeden ze starców rzecze do mnie: Nie płacz! Zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy, i może otworzyć Księgę i zerwać siedem jej pieczęci.

I widziałem pośrodku między tronem, a czterema postaciami i pośród starców stojącego Baranka jakby zabitego, który miał siedem rogów i siedmioro oczu; a to jest siedem duchów Bożych zesłanych na całą ziemię. I przystąpił, i wziął Księgę z prawej ręki Tego, Który siedział na tronie. A gdy ją wziął, upadły przed Barankiem cztery postacie i dwudziestu czterech starców, a każdy z nich miał harfę i złotą czaszę pełną wonności; są to modlitwy świętych.

I zaśpiewali pieśń tej treści: Godzien jesteś wziąć Księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka, i ludu, i narodu. I uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów, i będą królować na ziemi.

Pisma chrystiańskie, Księga Objawienia Janowi 5, 1-10Rosz ha-Szana 5764 rozpoczyna się w Synagodze Ortodoksyjnej w Erev Szabat, w piątek, 26 września 2003, po zachodzie Słońca, zgodnie z nowiem astronomicznym.


Synagogi mesjaniczne oraz Zbory chrystiańskie wezwane dźwiękiem Szofaru (Trąby) zgromadzą się w niedzielę, po zachodzie Słońca, 28 września 2003, gdy na niebie ukaże się sierp nowiu Księżyca, aby, zgodnie ze 170 przykazaniem Tory (Tora, Bamidbar, IV Księga Mojżeszowa 29, 1) radować się przed Panem, JHVH Elocheinu, Mesjaszem Domu Izraela (Nevim, Księga Ozeasza 13, 4 oraz Pisma chrystiańskie, List Judy 24-25).


©Bracia Polscy
http://bracia.racjonalista.pl

początek strony | strona główna | odkrycie i opisanie | historia | galeria
wizyt:
28.09.2003 r.